ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL (A.T.E. School)