โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียน

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กำหนดการ นักเรียน ปวช.1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563  28/06/2020

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid - 19  18/06/2020

แจ้งกำหนดการปฎิบัติของนักเรียน ปวช.2  11/06/2020

แจ้งกำหนดการปฎิบัติของนักเรียน ปวช.3  11/06/2020

ราคากลางขายทอดตลาดซากรถยนต์ชำรุด  10/06/2020

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนศท.  09/06/2020

ประกาศรายชื่อเข้าค่ายเตรียมความพร้อม ผลัด 1 - 3  06/06/2020

ประกาศ เพื่อเตรียมการสำหรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2563  05/06/2020

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ทดแทนร้านที่มีการสละสิทธิ์)  19/05/2020

ดูทั้งหมด

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครรอบโควตาประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ 1 พ.ย. - 12 ธ.ค. 62  03/11/2019

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ข้อมูลรายละเอียด เรื่องห้องเรียนพิเศษ  22/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  16/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)  14/02/2018

แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา (รอบสอง ส่งจากโรงเรียนของผู้สมัคร)ประจำปีการศึกษา 2561  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1  22/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)  12/01/2018

ดูทั้งหมด

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ จำนวน 1 อัตรา  04/06/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  04/06/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาช่างงานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา  10/04/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  10/04/2020

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  03/01/2020

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  18/07/2019

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา  20/05/2018

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ  02/04/2018

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วีดีโอ


กิจกรรมจากทางโรงเรียน

หลักปรัชญาของโรงเรียน

มีวินัย

การสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีเหตุผลในการปฏิบัติ ด้วยการเคารพกฎระเบียบของสังคม รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

สนใจวิชาการ

การปลูกฝังเจตคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษา ใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

สรรสร้างคุณธรรม

การปลูกฝังอบรมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งกาย วาจา ใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตั้งอยู่ในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที และเสียสละ อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 

ตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายในทุกรุ่น ทุกวิชาชีพทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อโรงเรียน

  • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
    KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL (A.T.E. School)

  • 120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  • 0-2550-9215

  • info@ate.ac.th , admin@ate.ac.th , webmaster@ate.ac.thหอเกียรติยศของ 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ของนักเรียน อ่านเพิ่มเติม

หอเกียรติยศของ 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ของคณะครูขอาจารย์ อ่านเพิ่มเติม