สัญลักษณ์โรงเรียน

เปลวไฟ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
ขนนก หมายถึง สัญลักษณ์ทางกา่รศึกษา
พวงมาลัยเรือ หมายถึง สัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทหารบก
ปล่องควันและเฟือง หมายถึง สัญลักษณ์ของช่างอุตสาหกรรม

พระวิษณุกรรม

เป็นเทพบริวารฝ่ายช่างของพระอินทร์ มีหน้าที่คอยรับใช้พระอินทร์ เมื่อพระอินทร์ใคร่จะสร้างเทวาลัย สถานที่หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีหน้าที่รับภาระสนองจัดสร้าง และสร้างอุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย เป็นผู้นำวิชาช่างมาสอนแก่มนุษย์ นับแต่นั้นมามนุษย์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่าง ๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ลักษณะของพระวิษณุกรรมจะมีกายสีเขียวมีพระโลหิตเป็นสีเลือดหมูโพกพระเศียรด้วยผ้าขาวทรงจำศีลและถือหางนกยูงเป็นเครื่องมือเพื่อโบกปัดกวาดสิ่งที่ก่อสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามมักพบรูปปั้นรูปหล่อ หรือรูปเขียนของพระองค์ทรงถือผึ่งด้วยพระหัตถ์ขวา และทรงถือดิ่งด้วยพระหัตถ์ซ้ายนั้นคงเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงให้มีความหมายตรงกับหน้าที่ของพระองค์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือว่า เป็นบรมครู แห่งศิลปะการช่าง เพราะผึ่งกับดิ่งนั้นเป็นเครื่องมือของช่างไม้ หรือคงเพื่อต้องการให้ตรงกับกำเนิดเดิมของพระวิษณุกรรมซึ่งเป็นนายช่างไม้สร้างศาลา พระวิษณุกรรม เป็นสิ่งบ่งบอกถึงสัญลักษณ์แห่งสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพ นักศึกษาด้านวิชาชีพต่างก็ยกย่องนับถือองค์พระวิษณุกรรมในฐานะเทพผู้เป็นบิดาในเชิงช่าง คำว่า “วิษณุ” หมายถึง พระนารายณ์หรือภาคหนึ่งของพระองค์ มีชื่อเรียกได้หลายชื่อด้วยกัน เช่น พระวิษณุกรรม วิสสุกรรม เวชสุกรรม เพชฉลูกรรม

คำบูชา

โอมนะโม พุทธะรัตนัง สะระนังคัจฉามิ
โอมนะโม ธรรมะรัตนัง สะระนังคัจฉามิ
โอมนะโม สังฆะรัตนัง สะระนังคัจฉามิ
โอมนะโม ภัคคะวะเต มหาเทวายะ
โอมนะโม ภัคคะวะเต มาตุลีเทวายะ
โอมนะโม ภัคคะวะเต วิษณุกรรมมะเทวายะ
โอมนะโม ภัคคะวะเต วิษณุกรรมมะเทวายะ
โอมนะโม ภัคคะวะเต วิษณุกรรมมะเทวายะ

ตราโรงเรียน

ประกอบด้วย วงกลมซ้อนกันสองวง ภายในวงกลมชั้นในประกอบด้วย สัญลักษณ์โรงเรียน และชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ ข้อความว่า ” KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL “ ภายในวงกลมชั้นนอก ด้านบนมีข้อความภาษาไทยว่า ” โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. “ ด้านล่างมีข้อความภาษาไทยว่า “ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ” ระหว่างข้อความภาษาไทยด้านบนและล่าง มีสัญลักษณ์ รูปเฟืองภายในมีสัญลักษณ์โอห์ม โดย เฟือง สื่อความหมายถึง ช่างยนต์ และสัญลักษณ์โอห์ม (หน่วยของความต้านทานไฟฟ้า) สื่อความหมายถึง ช่างไฟฟ้ากำลัง

สีประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียน

สีเลือดหมู – เหลือง (และเป็นสีประจำกรมการขนส่งทหารบก)
สีเลือดหมู หมายถึง ความเข้มแข็ง และเป็นสีประจำองค์พระวิษณุกรรม*
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญงอกงามที่เกิดจากการศึกษา

*ลักษณะของพระวิษณุกรรมจะมีกายสีเขียวมีพระโลหิตเป็นสีเลือดหมู

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ชงโค

ต้นชงโค เพราะชงโคปลูกง่าย เจริญเติบโตได้ดีในดินทั่วไป เปรียบเสมือนลูก ช.ขส. ย่อมสามารถประกอบกิจการงานต่างๆ ได้ดีในทุกสถานที่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกๆ ด้าน