ปรัญญา

 • มีวินัย หมายถึง การสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีเหตุผลในการปฏิบัติ ด้วยการเคารพกฎระเบียบของสังคม รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
 • สนใจวิชาการ หมายถึง การปลูกฝังเจตคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษา ใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
 • สรรสร้างคุณธรรม หมายถึง การปลูกฝังอบรมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งกาย วาจา ใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตั้งอยู่ในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที และเสียสละ อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังและพัฒนาให้เยาวชนไทยมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และทักษะในสาขาวิชาชีพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

 1. พัฒนาบุคลากร และทรัพยากรการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
 2. ปลูกฝัง และพัฒนาให้ผู้เรียน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและมีสุขภาพแข็งแรง
 3. จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในสาขางานวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถกำหนดกรอบแนวคิด ในการประกอบอาชีพและเลือกวิธีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียน และชุมชน

อัตลักษณ์

 • บุคลิกดี มีวินัย
 • บุคลิกดี หมายถึง ผู้เรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน คือ ตัดผมสั้นและสวมรองเท้าหนังทุกคน
 • มีวินัย หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
 • ความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. คือการนำแบบธรรมเนียมทหารบางส่วนมาใช้ในการปรับปรุงบุคลิกภาพนักเรียน-นักศึกษา ให้มีลักษณะความเป็นผู้นำ