แผนกสารสนเทศ

อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว

หน.แผนกสารสนเทศ

รัตนาพรหม สาขา ณ สกลนคร

ผช.หน.แผนกสารสนเทศ

ร.อ.อนันต์ ก้อนทรัพย์

ประจำแผนกสารสนเทศ

น.ส.อังคณา ทวยหาญ

ประจำแผนกสารสนเทศ

นางนภาพิณ วัฒนจงกล

ประจำแผนกสารสนเทศ

น.ส.ณภาภัช โตชาญชัย

ประจำแผนกสารสนเทศ

นายวีรพล แย้มสรวล

ประจำแผนกสารสนเทศ

ส.อ.มานิตย์ ภู่วัฒนกุล

ประจำแผนกสารสนเทศ