แผนกวิชาพื้นฐาน

อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส

หน. แผนกวิชาพื้นฐาน

อ.ธมนพัชร์ ลาภหนุน

ผช.หน. แผนกวิชาพื้นฐาน

อ.นันทภัค หนูทอง

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน

อ.พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน

อ.ปวิตรา สอนส้ม

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน

อ.พิเชฐ มาตทอง

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน

อ.สิทธิ์พงษ์ สุขเกษม

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน

อ.ภรณ์ทิพย์ ภาคกินนร

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน

อ.กรธัช ขันล้อม

อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน

MR.MBl FRANClS AGEH

ครูต่างประเทศ

MR.Herbert T Kabadil

ครูต่างประเทศ