แผนกวิชาช่างยนต์

อ.กัณฑ์ธร อรรครส

หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อ.ปาณเดชา จันวัฒนะ

ผช.หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อ.ทองคำ ลาโพธิ์

ผช.หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ

อาจารย์ประจำ

ว่าที่ ร.ต.ชูโชค พิมพาแป้น

หัวหน้าโรงงาน

จ.ส.อ.สุทธิเกียรติ ประกิตวรกุล

อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์

อ.ศรชัย ผาสุกหัส

หัวหน้าโรงงาน

อ.ปราโมทย์ ปานเฟื่อง

หัวหน้าโรงงาน

ว่าที่ ร.ต.อเนชา จุลชโลธร

อาจารย์ประจำ

ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์

อาจารย์ประจำ

ว่าที่ ร.ต.รัชต วรมหาคุณ

อาจารย์ประจำ

อ.กานต์รวี พิมพ์ทอง

อาจารย์ประจำ

อ.บวรยศ ชุณหเศรษฐ์

อาจารย์ประจำ

กิติศักดิ์ นิลคูหา

อาจารย์ประจำวิชาช่างยนต์

อ.สรายุทธ เสตะกลัมพ์

อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์

ส.ท.อรรณพ โรจนศิริ

อาจารย์ประจำ

อ.ธัญเทพ ยิ้มสรวล

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์

นายธนาวุฒิ บุรวัฒน์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์

นายพลากร แสงสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์

นายพันกร นุชแฟง

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์

นายอิทธิพัทธ์ เสาเวีย

ครูผู้ช่วย แผนกวิชาช่างยนต์