แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ

หน. แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

จ.ส.อ.ภัทรพล หมั่นอาษา

ผช.หน.แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

จ.ส.อ.ธนกฤต เขียวสวาท

ผช.หน.แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

อ.ปิยพงศ์ มณีอินทร์

หัวหน้าโรงงาน

อ.ธฤตวรรธน์ ศิริสมบูรณ์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาชีพพื้นฐาน

อ.มงคล ดีประชีพ

อาจารย์ประจำแผนกวิชาชีพพื้นฐาน

อ.นิพัทธ์ ดีเอี่ยม

อาจารย์ประจำแผนกวิชาชีพพื้นฐาน