แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ร.ต.สุริยะ ปทุมารักษ์

หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

อ.จักรกฤษณ์ กลางแก้ว

ผช.หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

อ.ศิรินทิพย์ ศุภศิริพร

อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ส.ท.อธิวัฒน์ ทองไพรวัลย์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

อ.ธงชัย สิทธิยานุรักษ์

อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

อ.จันทร์เพ็ญ ตระการเกตุ

อาจารย์พิเศษแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

อ.สุรีรัตน์ หมอยาดี

อาจารย์พิเศษแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

อ.จารุวรรณ งามหลาย

อาจารย์พิเศษแผนกวิชาคอมพิวเตอร์