แผนกปกครองและแนะแนว

ร.ต.จิธพนธ์ โพธิดก

หน.แผนกปกครองและแนะแนว

ว่าที่ ร.ต.มานพ แก้วงาม

ผช.หน.แผนกปกครองและแนะแนว

ร.ต.วีระชัย งามหิรัญ

อาจารย์ปกครอง

จ.ส.อ.บดินทร์ สมเคราะห์

เจ้าหน้าที่แผนกปกครองและแนะแนว

จ.ส.อ.ภัคเดช บำรุงวัฒน์

อาจารย์ปกครอง

จ.ส.อ.อรรถพล โภคา

จนท.ติดตามพฤติกรรม

นายรักษิต จินะสาม

จนท.ทะเบียน นศท.

นางลำดวน ดวงจอมดี

ประจำแผนกปกครองและแนะแนว

อ.วรทัต รักชาติเจริญ

อาจารย์ปกครอง

นางสาวธนวดี เสริมพงษ์

จนท.ติดตามพฤติกรรม

นางสาวศิริรักษ์ ทิพขันธ์

จนท.ติดตามพฤติกรรม

อ.รจนา ชัยโชค

ประจำแผนกปกครองและแนะแนว

อ.ขวัญตา อุทุมพร

ประจำแผนกปกครองและแนะแนว