แผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา

หน.แผนกทะเบียนและวัดผล

นางวิไลลักษณ์ เสียงโสภณ

ผช.หน.แผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาววารณี คุ้มชนม์

ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาวสุจิตรา อาชานัย

ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสรัญญา เดชสูงเนิน

ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาววัชรีพร ขวัญกล่ำ

ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล

นางสาวมลฤดี วงษ์โท

ประจำแผนกทะเบียนและวัดผล