ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์

พ.ท.นรเศรษฐ์ มุนีรักษา

ผช.ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์

อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม

รองผช.ฝ่ายโรงเรียนสัมพันธ์