ฝ่ายบริการ

พ.ท. ประกอบ เครือสงค์

ผู้ช่วยฝ่ายบริการ

นางลักขณา บุญธรรมส่ง

รองผช.ฝ่ายบริการ

จ.ส.อ.วีระยุทธ เจริญศักดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ

นางมณี คันธานุรักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ