ฝ่ายกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์

ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.สุเนตรา การีอาร์

รองผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายกฤษฎา ปานนพภา

อาจารย์ปกครองฝ่ายกิจการนักเรียน

น.ส.วารุณี อ่ำพิพัฒน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน