ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ

ผช. ฝ่ายวิชาการ

นายจักรพันธ์ แต้ยินดี

รองผช. ฝ่ายวิชาการ