คณะผู้บริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.(กำลังปรับปรุง 17-8-66)

พล.ต.สนอง แน่งอนงค์

เจ้าของโรงเรียน

พล.ต.ธนเสฏฐ์ ใจอารีย์

รองเจ้าของโรงเรียน