คณะกรรมการวิชาการ

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์

ประธานคณะกรรมการวิชาการ

ร.ต.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ

คณะกรรมการวิชาการ

นายจักรพันธ์ แต้ยินดี

คณะกรรมการวิชาการ

ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์

คณะกรรมการวิชาการ

พ.ท.ประกอบ เครือสงค์

คณะกรรมการวิชาการ

นางลักขณา บุญธรรมส่ง

คณะกรรมการวิชาการ

นายกัณฑ์ธร อรรครส

คณะกรรมการวิชาการ

ร.ต.สุริยะ ปทุมารักษ์

คณะกรรมการวิชาการ

นางกมลทิพย์ วรรโณภาส

คณะกรรมการวิชาการ

ร.ต.จิธพนธ์ โพธิดก

คณะกรรมการวิชาการ

นางสาวสุกัญญา หมั่นอาษา

คณะกรรมการวิชาการ

นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว

คณะกรรมการวิชาการ

พ.อ.หญิง พงษ์จันทร์ แม่นปืน

คณะกรรมการวิชาการ

รัตนา พรหมสาขา ณ สกลนคร

คณะกรรมการวิชาการ

ร.ท.วิรัตน์ ดำแดง

เลขานุการ

ส.ต.หญิง สุจิตรา เขียวเจริญ

ผช.เลขานุการ

นายณัฐพล บุญสวัสดิ์

ผช.เลขานุการ