โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียน

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรมจากทางโรงเรียน

หลักปรัชญาของโรงเรียน

มีวินัย

การสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีเหตุผลในการปฏิบัติ ด้วยการเคารพกฎระเบียบของสังคม รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

สนใจวิชาการ

การปลูกฝังเจตคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษา ใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

สรรสร้างคุณธรรม

การปลูกฝังอบรมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งกาย วาจา ใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตั้งอยู่ในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที และเสียสละ อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 

ตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายในทุกรุ่น ทุกวิชาชีพทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อโรงเรียน

  • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
    KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL (A.T.E. School)

  • 120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  • 029619215-7

  • info@ate.ac.th , admin@ate.ac.th , webmaster@ate.ac.th