โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน