โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2443993375828780/2443993279162123/?type=3&theater  คลิกลิ้งตรวจสอบรายชื่อ