โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2562

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2443994159162035/2443994065828711/?type=3&theater   คลิกลิ้งตรวจสอบรายชื่อ