โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 ระบบโควตา รอบ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 22 ธ.ค.61 
รอบเช้า และ รอบบ่าย (สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง) การแต่งกายของนักเรียน ชุดเครื่องแบบ สถานศึกษาเดิม ครับ

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2361643427397109/2361643184063800/?type=3&theater