โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารทดแทนร้านที่ขอคืนสิทธิ์ 2561