โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ดาวโหลดใบรับรองแพทย์ สำหรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

https://drive.google.com/file/d/198dk7dnyHb_qC6azTEbExdo-fW1vE-a-/view?usp=sharing   กดลิ้งดาวโหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์......ไฟล์ PDF

https://drive.google.com/file/d/1AuqGynJDxL9g-sZW3kNvuOZhbkYiRf8J/view?usp=sharing   กดลิ้งดาวโหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์......ไฟล์ WORD