โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

กำหนดการสำคัญ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2561