โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบใหม่เพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2561
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถติดต่อรับเอกสารมอบตัวได้ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.