โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบปกติ ปีการศึกษา 2561 ทั้งตัวจริง และ บุคคลสำรอง

ประกาศโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบปกติ 
ปีการศึกษา 2561 
ทั้งตัวจริง และ บุคคลสำรอง

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2165256340369153/2165255810369206/?type=3&theater