โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกระดับ ปวช และปวส ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561

สามารถมาตรวจรายชื่อที่นั่งสอบก่อนได้ที่กระดาน ด้านหน้าตึกอำนวยการ เวลา 07.30 น. 

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2162148210679966/2162147657346688/?type=3&theater     ระดับปวช

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2162159667345487/2162159480678839/?type=3&theater     ระดับปวส