โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2148707425357378/2148707148690739/?type=3&theater