โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

รับสมัครรอบโควตา ระดับปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2561