โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ชงโคสาร ฉบับ1 ปี 2560 ข่าวสาร กิจกรรมด้านต่างๆของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

ชงโคสาร ฉบับ1 ปี 2560 ข่าวสาร กิจกรรมด้านต่างๆของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2083583435203111/2083582871869834/?type=3&theater