โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid - 19