โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศ เพื่อเตรียมการสำหรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เลื่อนชั้นปี ปีการศึกษา 2563

แบบรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

https://drive.google.com/file/d/1Ev3LMkgmYcCW-Oyf3fj4j2BNCFv4WFIH/view

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 

https://drive.google.com/file/d/1uvvUQIEpp3fVe21zawoxub3CByckblFx/view