โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. ประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 (ทดแทนร้านที่มีการสละสิทธิ์)