โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. เปิดรับสมัครนักเรียนรอบพิเศษ

      ด้วย มีผู้ปกครอง และ นร.- นศ. สอบถามเข้ามายัง รร. จำนวนมาก ว่า ยังเปิดรับสมัคร นร./นศ. เพิ่มเติม หรือไม่ ???  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้มีมติ อนุมัติให้เปิดรับ นร.-นศ. รอบพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับผู้ปกครอง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 21 เม.ย.63 โดย โรงเรียนจึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อทราบ ดังนี้ครับ

      รร. เปิดรับสมัครรอบพิเศษ เฉพาะช่องทางออนไลน์ เท่านั้น โดย เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงเกณฑ์จำนวนสูงสุดที่สามารถรับได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 16 มิ.ย.63 (หากยอด นร.ในสาขาใด ถึงเกณฑ์สูงสุดแล้ว รร. จะปิดรับในสาขานั้นทันที)

เอกสารและคำชี้แจงการปฏิบัติ

https://drive.google.com/file/d/1Pm34LbVy9ipzf7irWM9q8fRf4pgKgACK/view?fbclid=IwAR0JJzpjS9rKoXnrq7ZE7doWhsvEom5hMEdzsalcAe_RCyc2iPIoj7yhxAo   ระเบียบการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1qPNOli5PA3Gwpq5nefMJd6LQwdTGQUnv/view?fbclid=IwAR0xNGJxTZkGTXoYNhxwbJufJE5AxuXuOkwRifRnyenUSUJXenS2xSUfLd0  ขั้นตอนการรับสมัคร

https://drive.google.com/file/d/1wwPoZTRmoG9Ibp19VHiWSTh9lq_GmBBu/view?fbclid=IwAR2-ncDR51I09NusNcnNbLULrhG7lmrJrmVcf3gVpmbs_oSkYmsqsfOu-mY ใบสมัครสำหรับกรอกข้อมูลส่ง

https://drive.google.com/file/d/1jDpo1CPOL3tj2lJ0Nte6n88U26yzInN6/view?fbclid=IwAR0Sc3agBiNtP7XBwSxXCq5U2hA0f9cU7qgVzz5dRL84eEwMs5uo7LDBVv8  ใบชำระค่าสมัครกรณีที่ธนาคารโดยตรง