โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

ตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 63 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จึงขอแจ้งการดำเนินการดังนี

1. ปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มี.ค. 63 และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการจัดการศึกษาให้มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ในห้วงดังกล่าว (รายละเอียดสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

2. เลื่อนการรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ระบบปกติ ดังนี้
2.1 การรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา ระบบปกติ จากเดิม ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 25 มี.ค. 63 ให้เปลี่ยนเป็น วันที่ 2 – 4 เม.ย. 63 และให้ดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่รับสมัคร สำหรับผู้ที่สมัครในระบบออนไลน์ ให้นำหลักฐานการสมัครและผ่านกระบวนการคัดเลือกระหว่างวันที่ 2 – 4 เม.ย. 63 เช่นเดียวกัน

2.2 ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 7 เม.ย. 63

2.3 สำหรับกำหนดวันในการมอบตัวผู้ผ่านการพิจารณา รร. จะพิจารณาวันที่เหมาะสม และแจ้งให้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ทราบต่อไป