โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประมูลร้านค้าโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563-2564