โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศผลการเรียนผ่านระบบ Online

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของหน่วยงานรัฐบาลในเรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด จึงดำเนินการ

ตรวจผลการเรียนผ่านระบบ Online ของโรงเรียนตามลิ้งด้านล่าง

https://misschool.net/sys/student/login    คลิก