โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าใช้จ่ายรายบุคคล และค่าธรรมเนียมอื่น สำหรับนักเรียน ปวช. 1 และนักศึกษา ปวส.1 ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

 

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าใช้จ่ายรายบุคคล และค่าธรรมเนียมอื่น สำหรับนักเรียน ปวช. 1 และนักศึกษา ปวส.1 ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

https://sites.google.com/view/wwwateacth/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81  คลิกที่ลิ้ง