โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563 

ให้ผู้ผ่านการพิจารณาไปรายงานตัวตาม วัน-เวลา ที่กำหนดท้ายประกาศ หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ ระดับปวช.

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2703589196535862/2703588546535927/?type=3&theater   คลิกลิ้ง