โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563 

ให้ผู้ผ่านการพิจารณาไปรายงานตัวตาม วัน-เวลา ที่กำหนดท้ายประกาศ หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ ระดับปวส.

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2703590619869053/2703590459869069/?type=3&theater   คลิกลิ้ง