โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส. ระบบโควตา รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 หรือ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 63

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
(สัมภาษณ์เฉพาะนักเรียน)

การแต่งกาย ชุดเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม ครับ 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.0 2550 9215, 06 3421 9215

https://www.facebook.com/ate.school/photos/pcb.2698455820382533/2698455557049226/?type=3&theater  คลิก