โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างงานสร้างโครงหลังคาคลุมลาน