โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง ประธานกรรมการบริหาร รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง นร.ปวช.1 เมื่อ 16 มิ.ย.62