โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนพรรษา ณ ลานเอนกประสงค์ รร.ทบอ.ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย.62 โดยมี พันเอกธนเสฏฐ์ ใจอารีย์ ผู้จัดการ เป็นประธาน