โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. เรื่องการปรับปรุงทรงผม นร. ปวช.1,2 และ 3