โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม