โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน
อ.สุเนตรา การีอาร์
อ.สุเนตรา การีอาร์
รองผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน
นายกฤษฎา ปานนพภา
นายกฤษฎา ปานนพภา
อาจารย์ปกครองฝ่ายกิจการนักเรียน
น.ส.วารุณี อ่ำพิพัฒน
น.ส.วารุณี อ่ำพิพัฒน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน