โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

วันหยุด วันครู

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. หยุดเรียนในวันที่ 16 มกราคม 2562