โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถทางด้านกีฬา

มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถทางด้านกีฬา

ในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. - 16.00 น.